Blog 
Ruimte voor mensen

De afbakening van waardevolle maar zonevreemde bossen blijft deining veroorzaken in de Vlaamse regering. Ook vandaag debatteren de volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement over dit actuele thema. Alternatieve denkpistes circuleren in een verwoede poging om burgers en bedrijven meer rechtszekerheid te kunnen bieden in het opzetten van zo'n...

Vlaams minister-president Bourgeois heeft de zogenaamde boskaart afgevoerd. Het openbaar onderzoek rond de kaart met waardevolle kwetsbare bossen was ééndag aan de gang en burgers en burgemeesters- niet het minst van meerderheidspartijen -opperden ernstige bezwaren. Ook de Vlaamse Confederatie Bouw, die ernstige vragen had bij deze verregaande...

De prognose van 41,5 % ruimtebeslag tegen 2050 in het #BRV is definitief naar de prullenbak verwezen. "Het klopt dat mijn cijfers zuiver wetenschappelijk zijn, dus niet bedoeld om er beleid op te baseren. En ze zijn inderdaad ook achterhaald, want het ruimtelijk beslag neemt minder snel toe. Ik heb begrepen dat ze ook niet meer worden gebruikt door...

Zelfvoorzienend in energie, transport, afvalverwerking, waterzuivering, voedselproductie enz.

Hoewel in het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (#BRV) staat aangegeven dat de beschikbare onbenutte ruimte voor wonen ruimschoots volstaat, kunnen intussen grote vraagtekens geplaatst worden bij die effectieve voorraden. Nu de prognose van ruimtebeslag tegen 2050 uit het BRV is gehaald, vraagt de Vlaamse Confederatie Bouw ook een realistische analyse en voortdurende monitoring van de voorraden voor wonen, maar ook voor werken en infrastructuur.